Klub vojenskej histórie
CARPATHIA

Jesenského 5
901 01 Malacky
Slovenská republika


IČO: 31809979
DIČ:
2022076309


č.účtu:
2627188122/1100
IBAN:
SK3011000000002627188122

e
-mail:
info@kvhcarpathia.sk

registrované od roku 2005 Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
číslo spisu VVS/1-900/9026861

 


 

Sme otvorená, apolitická, záujmová organizácia, združujúca priaznivcov vojenskej histórie a záujemcov o vojenskú techniku.
Sme vo svojej činnosti nezávislé občianske združenie.

 

 

Klub vojenskej histórie CARPATHIA nepodporuje, ani nepropaguje akúkoľvek rasovú, náboženskú, politickú ani inú diskrimináciu alebo násilie, nesympatizuje s organizáciami, skupinami alebo osobami sympatizujúcimi, podporujúcimi alebo šíriacimi rasovú, náboženskú, politickú a inú diskrimináciu alebo násilie.

Na svojich organizovaných akciách v prípadoch ukážok historických bojov, výstav vojenskej techniky, prednášok, seminárov, či inej záujmovej činnosti spojenej s vojenskou históriou, predvádza ukážky historických bojov, uvádza a vystavuje exponáty a modely v takej podobe, akú mali v čase svojho používania, so všetkými označeniami a symbolmi.


Je dôležité pochopiť, že obsah týchto stránok nepodporuje akúkoľvek
rasovú, náboženskú, politickú ani inú diskrimináciu alebo násilie a neglorifikuje vojnu
. Tieto stránky sú venované histórii 2.svetovej vojny (špeciálne slovenskej vojnovej histórii počas 2.svetovej vojny).

V súvislosti s prijatím zákona č. 257/2009 Z.z. ktorým sa s účinnosťou od 1. septembra 2009 mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov reagujeme na ustanovenia §-ov trestných činov extrémizmu nasledovne:
Prehlasujeme, že nie sme extrémistickou skupinou. Nevyrábame ani sa nepodieľame na výrobe, nerozširujeme, nevyvážame, nepredávame, nezasielame, neponúkame ani neuvádzame do obehu extrémistický materiál podľa §-u 130 ods. 8) Trestného zákona.  
Niektoré súčasti uniforiem (najmä odznaky a symboly) použitých vo vyznačených priestoroch a výhradne iba pri vopred ohlásených rekonštrukciách skutočných historických udalostí možno za extrémistický materiál podľa platnej právnej úpravy považovať, avšak tento neprechovávame, nedovážame, neprepravujeme, nezadovažujeme ani nerobíme verejne prístupným v úmysle podnecovať nenávisť, násilie alebo neodôvodné odlišné zaobchádzanie voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie. Nevlastníme žiadne písomné, grafické, obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové vyhotovenie programov alebo ideológií skupín a hnutí, ktoré smerujú k potláčaniu základných práv a slobôd. Žiadne takéto programy a ideológie neschvaľujeme ani nepodporujeme.

Texty, zástavy, odznaky, heslá, uniformy, symboly použité pri rekonštrukciách bojov, fotograficky zadokumentované a spolu s fotografiami muzeálnych exponátov či s údajmi o vojenských jednotkách prezentované na tejto webstránke sú použité výlučne na zabezpečenie autentičnosti pri rekonštrukciách druhovojnových udalostí, ako i na študijné, porovnávacie a dokumentačné účely.