Boje o Bratislavu
apríl 1945

 

Po bojoch s ustupujúcou Nemeckou armádou západne od rieky Váh počas zimných a skorých jarných mesiacoch v roku 1945 dostali za úlohu jednotky ruskej 7.gardovej armády najneskôr do 3.apríla oslobodiť Bratislavu. Po splnení tohto cieľa mala 7.gardová armáda postúpiť ďalej do Rakúska a na južnú Moravu.   

Z doterajšej útočnej zostavy vojsk ruskej 7.gardovej armády  bolo možné predpokladať, že ak sa zásadne nezmení situácia na fronte, čo bolo vzhľadom k odporu nemeckých vojsk nepravdepodobné, budú najmenej dva zbory – 23. a 25. strelecký – sústredené na boj s nemeckými jednotkami v Bratislave. Ruské velenie pripravilo na základe informácií od partizánskych skupín z Malých Karpát ako aj z vlastnej činnosti pre boj o mesto viacero jednotiek. Všetky informácie hovorili o tom, že Nemci pripravili mesto k obrane po všetkých stránkach a že toto priemyselné, komunikačné a politicky dôležité centrum budú brániť veľkým množstvom vojsk a bojovej techniky. Bolo napríklad známe, že Nemci pripravujú na obranu Bratislavy tri pásma obrany, a že taktiež využijú kopce Malých Karpát ako aj prirodzenú prírodnú prekážku – rieku Dunaj.

Čo sa týka troch pásiem obrany, vybudovali Nemci prvé obranné pásmo na východných okrajoch predmestia Bratislavy a na Malom Dunaji. Druhé pásmo na čiare Dynamitka – Prievoz a tretie na východných okrajoch samotného mesta. Od svahov Koliby (kóta 175) cez východné okraje mesta, cez dvor severovýchodne od Mlynice až po Pálenisko obopínala mesto protitanková priekopa.

V Bratislave sa bránili jednotky nemeckého 938.ochranného a 145.pevnostného práporu, maďarskej 23. a 24. pešej divízie. Okrem toho boli v meste a v jeho okolí rozmiestnené jednotky 96.Infanterie-Division (veliteľ Generalmajor Hermann Harrendorf) a pravdepodobne aj Reserve-Grenadier-Regiments 342 (2 Bataliony) a Reserve-Grenadier-Regiments 79 (2 Bataliony) z 182.Reserve-Division, príp. niekoľko menších jednotiek presunutých z Viedne. V plánovanom útočnom pásme mali Nemci k dispozícii 75 a ž 80 tankov a samohybných diel, ktoré pravdepodobne patrili k 1.Panzer Division Feldherrnhalle a 2.Panzer Division Feldherrnhalle z SS Panzerkorps  Feldherrnhalle (General der Panzertruppen Ulrich Kleemann), ktorý patril k 8.Armáde skupiny armád Juh.

2.apríl
V tento deň sa jednotky ruského 23. a 25.streleckého zboru bezprostredne priblížili k mestu. Vojaci 25.streleckého zboru boli u Sprinzlovho dvora, bojovali o železničnú nákladnú zoraďovaciu stanicu v Rači a blížili sa k severovýchodným okrajom mesta. 25.strelecký zbor postúpil do Podunajských Biskupíc a do Vrakune, jedným práporom zaistil východný breh Dunaja proti prípadnému prechodu Nemcov zo smeru od Petržalky. Ešte večer začal násilný prechod cez Malý Dunaj.

Dôležitý význam pre boje o Bratislavu mal aj postup sovietskej 46.armády na juhu od Dunaja.  Tá sa v tejto dobe zmocnila Moson-Magyaróvaru a blížila sa k hraniciam Maďarska. V pláne 46.armády bolo obsadiť Petržalku, dosiahnuť rakúsky Hainburg a prejsť tromi až štyrmi divíziami na severný breh Dunaja.

Útoky 7.gardovej armády a 46.armády mal podporovať taktiež útok Dunajskej vojenskej riečnej flotily po brehoch Dunaja.

7.gardová armáda, útočiaca priamo na mesto, sústredila svoju činnosť hlavne na obsadenie mestských štvrtí na severovýchode, na severe a severozápade. Túto úlohu plnili predovšetkým jednotky 25.streleckého zboru, ktorým postup sťažovali výbežky pohoria Malých Karpát.  Jednotky 23.streleckého zboru zasiahli do bojov v štvrti Prievoz a v Mlynici. Pre obsadenie mesta boli stanovené jednotlivé dielčie ciele. V prvom rade museli sovietske vojská ovládnuť okrajové štvrte, Raču, Dynamitku a Prievoz. Potom sa mali prebojovať na Kolibu a k železničnej trati, vedúcej východnou časťou mesta cez Dunaj, Raču, Nivy a Petržalku. Až potom sa mohla sústrediť k útoku zo severu a z východu na stred mesta. Ťažké boje sa predpokladali u Hlavnej stanice a v okolí Bratislavského hradu. Nakoniec mali jednotky dosiahnuť západné časti mesta od riečky Bystrica cez štvrť Červený most až po Karlovu Ves.  

Bezprostrednú blízkosť bojov pocítila Bratislava 2.apríla 1945. V tento deň dopadali takmer nepretržite delostrelecké granáty a míny v Ivanke pri Dunaju, vo Vajnoroch, v Rači, v Jurajovom Dvore a v Prievoze. Jednotky 23. a 25.streleckého zboru začali boj o mesto Bratislava.

3.apríl
Po krátkej delostreleckej príprave pokračovali
jednotky obidvoch ruských streleckých zborov v bojoch v Rači, v Dynamitke, na Kolibe a v Prievoze. V týchto mestských štvrtiach sa rozpútali ťažké boje., najtuhšie o Dynamitku a v Prievoze. Na ceste do Rače a južne od Rače nasadili Nemci do boja 15 tankov, na železnici v priestore stanice Bratislava -Východ a južne od Dynamitky 2 obrnené vlaky. V noci na 3.apríla zničili Nemci starý most cez Dunaj, aby sa jednak  odpútali od postupujúcich ruských vojsk, ktoré by sa tým zdržali výstavbou náhradných komunikačných ciest, a aby si pripravili ústupové cesty pre prípad straty mesta. Zničenie mosta smerovalo k prerušeniu spojenia mesta s Petržalkou, pretože z juhu sa k Petržalke približovali jednotky 10.streleckého zboru ruskej 46.armády .

V priebehu dňa boje neutíchali a ruské jednotky postupne vytlačili Nemcov z Rače a z priestoru Dynamitky. Prieskumné jednotky postúpili až do lesov Malých Karpát a k Marianke. Večer začali boje o Kolibu a Prievoz. Veľmi ťažké boje prebiehali v Záhradníckej ulici. O vytlačenie Nemcov z Prievozu sa zaslúžili predovšetkým jednotky 23.streleckého zboru. Tento zbor sa vyhol Prievozu a obchvacoval ho súčasne zo severozápadu a z juhu. Nemci pod týmto tlakom ustúpili na východné okraje samotného mesta. K večeru 3.apríla ruský 23.strelecký zbor začal boje o prístup do stredu mesta.

4.apríl
Boje o mesto vyvrcholili práve 4.apríla. Keď si Nemci uvedomili
, že mesto neudržia, začali s odsunom jednotiek, predovšetkým tylových na západ. Avšak naďalej čo najviac zdržovali postup ruských vojsk ťažkými obrannými bojmi. V priebehu dňa sa však jednotky 23. a 25.streleckého zboru postupne prebíjali do stredu mesta.  Pre samotný priebeh bojov v meste bolo dôležité vytlačiť Nemcov z Koliby. O 12.00 hod za neustáleho útoku sa Rusom podarilo obsadiť Kolibu, aby tak mohli pokračovať v smere k západným okrajom mesta. Časť ruských jednotiek smerovala do stredu mesta a zaútočila na nemecké jednotky v priestore Hlavnej stanice. V tuhých bojoch boli postupne Nemci z tohto priestoru vytlačení.

Ďalšie ruské jednotky zaútočili v smere od severovýchodných a východných okrajov mesta. Večer začali boje v Lamači.

V južnej časti mesta útočili jednotky 23.streleckého zboru. Nemci boli aj tu zo svojich pozícií postupne vytlačovaní. Naviac tu nemeckým jednotkám hrozilo nebezpečie, že ak ostanú v meste, budú obkľúčení. V tej chvíli totiž jednotky 25.streleckého zboru útočili na západnú časť mesta a blížili sa k Záhorskej Vsi.

Po vytlačení Nemcov zo stredu mesta a tuhých bojoch v okolí Bratislavského hradu postupovali k západným častiam mesta. Do 17.00 hod dosiahli riečku Vydrica a Karlovu Ves. Spolu s ruskými jednotkami bojovali aj jednotky rumunského 2.tankového pluku. Tieto jednotky postupovali od Ivanky cez východné úbočie Malých Karpát k stredu mesta.

Za útočiacimi jednotkami nasledovali ruskí ženisti, ktorí napríklad v priestoroch bratislavskej Dynamitky zneškodnili 29 časovaných mín, ktoré tu nastražili ustupujúce nemecké jednotky.

5.apríl 
Posledný odpor v Bratislave kládli nemecké vojská v Petržalke.
V tento deň zdolal 10.strelecký zbor 46.armády, útočiacej južne od Dunaja za podpory člnov Dunajskej vojenskej riečnej flotily, aj tu prítomné posledné nemecké jednotky. Ruská 46.armáda v tento deň ovládla aj rakúsky Hainburg a Bruck a očistila celý pravý breh Dunaja od Petržalky až po Regelsbrunn.

V týchto chvíľach už začínali boje o prístup k rakúskej metropole Viedni. Pre tieto boje bolo nutné zaistiť priestor severne od Viedne. Preto jednotky 7.gardovej armády postupovali na Lamač. Tu odrazili pokus Nemcov zdržať ich postup paľbou zo zalesnených južných svahov Malých Karpát. Dosiahli rieky Morava v úseku medzi stanicou Devínske Jazero a priestorom severne od stanice Devínska Nová Ves.

6.apríl
V tento deň prešli 2 divízie 25.streleckého zboru rieku Morava v smere Oberweiden – Prottes a do večera vytvorili a udržali predmostie od Marcheggu po Schlosshof.

Tým boje o Bratislavu skončili.

Spracoval: Gebirgsjager a Marder

 

spať na WW2 - fakty