NEMECKÁ TAKTIKA V KARPATOCH

I.
Taktika, spôsob obrany, útoky a protiútoky nemeckých jednotiek pôsobiacich na východnom fronte v oblasti Karpát v roku 1944/1945
 

 

Čiary nemeckej obrany v Karpatoch viedly pozdĺž dominujúcich výšin, ktoré sa premenili na uzly odporu a výbežky hôr a výšin na oporné body. Nemecká obrana sa usadzovala na výšinách, najmä na takých, z ktorých sa ľahko dali kontrolovať prístupy, prechody a cesty a ktoré obklopovali obce a osady. Medzery medzi opornými bodmi, doliny, cesty a prístupy k vrcholom kryla krížová i bočná paľba z guľometov a skupiny samopalníkov kontrolovali mŕtve priestory. Obce a osady, ležiace v hlbokých dolinách, nemci obvykle neobsadzovali, ale prístupy k nim kryli guľometnou, mínometnou a delostreleckou paľbou. Svoje opevnenia na obranných čiarach sa usilovali doplniť rozličnými prekážkami. Na mnohých miestach kládli na prístupoch k prednému okraju, na cestách a v údoliach mínové polia, budovali záseky, okraje lesov chránili ostnatým drôtom, doliny riek a cesty prehradzovali protitankovými priekopami a kolovými zátarasmi. Keď nemci museli pod údermi sovietskych vojsk ustupovať, vyhadzovali do vzduchu všetky mosty, kládli míny nielen na ústupové cesty, ale aj na okraje ciest, na obchádzky a tiež na miesta vhodné pre odpočinok vojsk (lesné lúky, záhrady, priestory pri prameňoch). Po vyprázdnení niektorej výšiny alebo celého reťazca výšin sa pevne usadzovali na ďalšej výšine. Palebné postavenia pre delá a mínomety mali pripravené obvykle dopredu. Z jednotlivých dominujúcich výšin, hlavne pri cestách, robili včas silné oporné body a uzly odporu. Pripravili na nich zákopy, drôtené prekážky, mínové polia a drevozemné palebné zruby. Základ obrany na hlavnej a medziľahlej čiare netvorili pevnostné objekty, ale systém guľometnej, mínometnej a delostreleckej paľby z dominujúcich výšin. Prístupy k nim boli pre sovietske vojská veľmi ťažko schodné.Bojová činnosť nemeckej pechoty pri pohyblivej obrane v Karpatoch sa vyznačovala tým, že medziľahlá obrana sa nebudovala pozdĺž nejakých určitých čiar (s výnimkou riek), ale na každej takticky výhodnej výšine alebo hore. Len vtedy, keď sa sovietske vojská vklinili na nejakom úseku do taktickej hĺbky nemeckej obrany, museli nemci na susedných úsekoch sťahovať svoje vojská. Ale aj v týchto prípadoch kryli ústup ich hlavných síl osobitné oddiely. Oporný bod na výšine bránila obvykle malá skupina pechoty 15 – 30 mužov s tromi až piatimi ľahkými a dvoma až tromi ťažkými guľometmi. Taký oporný bod kládol mimoriadne tvrdý odpor a iba nebezpečenstvo obkľúčenia alebo preniknutia do boku donútilo nemcov ustúpiť na ďalšiu reťaz výšin. Pretože bol presun v horách ťažký, stačili nemci len málokedy prisunúť včas svoje posily k ohrozovanej výšine. Obyčajne zvyšovali odpor na ďalšej čiare a často ho dopĺňali protiútokmi malých jednotiek (roty alebo práporu) za podpory dvoch až troch bojových vozidiel.Protiútoky sa podnikali po krátkych ale silných delostreleckých prepadoch súčastne z dvoch alebo viacerých smerov. Po takýchto protiútokoch, ktoré mali kryť ústup, ponechali nemci na výšine jeden až dva ťažké guľomety a ustúpili. Ústup na ďalšiu výšinu alebo reťaz výšin sa praktizoval v skokoch. Nemci ustupovali na maximálnu vzdialenosť preto, aby sovietske delostrelectvo nemohlo z pôvodných palebných postavení zasiahnuť nové priestory nemeckého rozmiestnenia, ale muselo svoje postavenia zmeniť. V horách používali nemci omnoho viac mínometov než obvykle, najmä šesťhlavňových a desaťhlavňových. Nemecké delostrelectvo uplatňovalo metódu palebných prepadov. Metodickú paľbu na bojové zostavy sovietskych vojsk praktizovali nemci pomerne málo. Používali ju hlavne na ostreľovanie ciest, pochodových trás a miest, kde sa vojská zhromažďovali. V boji proti sovietskym tankom pripravovali nemci často pasce z protitankových diel a ťažkých tankov na odvrátených svahoch výšin a v úkrytoch, ktoré kontrolovali cesty a hrebene hôr, ako aj za ohybmi ciest. Keď nemci organizovali na niektorej medziľahlej čiare dočasnú obranu, zameriavali delostreleckú paľbu predovšetkým na úzke priesmyky, kade viedli cesty a na prístupy k svojim postaveniam. Tak sa im darilo včas sústrediť na ohrozený úsek silnú paľbu z veľkého počtu batérií. Tento druh manévru bol veľmi rozšírený.Taktika nemcov pri používaní tankov mala niektoré zvláštnosti. Hromadne, v počte 20 – 30 bojových vozidiel, sa tanky použili len v niekoľkých prípadoch za veľkých protiútokoch. Obvykle však nemci používali tanky v malých skupinách po dvoch až štyroch vozidlách v súčinnosti s jednou až dvoma rotami pechoty v protiútokoch. Malé skupiny tankov postupovali v bojových zostavách pechoty malou rýchlosťou a počínali si veľmi obozretne, využívajúc úkryty v členitom teréne. Samohybné delá sa používali po dvoch až troch samostatne alebo spolu s dvoma až štyrmi tankami na podporu protiútokov pechoty. V takých prípadoch postupovali delá za tankami, lebo podporovali pechotu paľbou vo vzdialenosti 800 – 1000 metrov.
Pri odrážaní sovietskych útokov nemci často praktizovali nástražnú paľbu zblízka. Tanky a samohybné delá rýchlo vyrazili zo svojich úkrytov, podnikli krátky palebný prepad a potom sa rýchlo stiahli späť. Čelnému útoku a palebnému súboju so sovietskymi tankami sa nemci vyhýbali a v tankovom súboji udržiavali odstup 1500 – 2000 metrov. Niekedy sa tanky a samohybné delá používali ako pevné palebné ohniská.

...časť prekladu z ruského originálu: A.A.Grečko, Čerez Karpaty, ktorý vydalo Vojennoje izdateľstvo Ministerstva oborony SSSR, Moskva 1972


Prevzaté z http://www.detektorweb.cz
Foto: internet

 

spať na WW2 - fakty