Príslušníci HG
vo výcvikovom tábore SS v Sennheime

 

V období vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1939 sa čoraz jasnejšie prejavoval nedostatok odborných kádrov pre štruktúry Hlinkovej gardy (ďalej HG), ako polovojenskej zložky Hlinkovej slovenskej ľudovej strany (HSĽS), ktorá vznikla už na jeseň 1938. Pre potreby výchovy perspektívnych kádrov HG – predovšetkým dôstojníckych – bola zriadená v priestoroch Bojnického zámku Veliteľská škola HG. Najelitnejší absolventi z tejto školy boli vybraní na kurzy SS v Nemeckej ríši.

Jediným zahraničným pobytom pre dôstojníkov HG sa stal kurz vo výcvikovom tábore Waffen SS v alsaskom Sennheime. Veliteľom tábora bol Standardenfuhrer Fick, veliteľmi výcviku Obersturmfuhrer Schmidt a Sturmbannfuhrer Riegler. Kurz trval od 9.januára do 25.februára 1942. Zúčastnilo sa ho viac ako 30 príslušníkov HG, ktorí mali vytvoriť jadro obnoveného dôstojníckeho zboru HG.


Podľa spomienok Antona Balucha, reportéra  Slovenského rozhlasu a aktívneho účastníka kurzu v Sennheime, bol život v tábore veľmi pestrý a nebolo zabudnuté na nič. Tuhý výcvik v zbrani sa striedal s teoretickým školením, športové preteky a telesné cvičenia spestrovali beztak bohatý program dňa.

Denný program frekventantov výcvikového tábora bol približne nasledovný:
07.00 - budíček, rozcvička, ranná hygiena
08.15 - 09.00 hod – teoretické školenie
09.15 - 10.30 hod – pochodový výcvik a príprava na športové preteky
10.30 - 11.00 hod – čistenie zbrane a prednášky o odznaku brannosti HG
11.45 - 12.45 hod – obed a osobné voľno
12.45 - 13.45 hod – odpočinok
14.00 - 15.15 – telesné cvičenia (výcvik v teréne, pochodový výcvik, branný šport na prekážkovej dráhe)
15.15 - 16.15 hod – výcvik v streľbe a športové preteky
17.15 - 18.00 hod – čistenie zbrane, prehliadka, hlásna služba
18.00 hod – večera
18.30 – 22.30 hod – prednáška, filmové predstavenie
22.30 hod – večierka


V
o výcvikovom tábore Sennheim boli okrem Slovákov aj Nóri, Holanďania a Flámi. Každú sobotu mali jednotlivé národné mužstvá vzájomné branno-športové preteky. Slováci prekvapujúco získali 8 prvých miest napriek skutočnosti, že mali oproti ostatným účastníkom nevýhodu vo vekovom priemere. Najmladší bol 24 ročný a najstarší 38 ročný.
Po absolvovaní všetkých troch skúšobných disciplín zvíťazil Jozef Golský, ktorý získal celkovo 1038 bodov a stal sa prvým nositeľom Odznaku brannosti HG. Najúspesnejšiu trojicu dopľňali Juraj Laco a Gejza Servátka. Poslednú skupinu skúšobných disciplín absolvovali gardisti za prítomnosti náčelníka štábu HG Otomara Kubalu, ktorý odcestoval so sprievodom funkcionárov HG do Sennheimu 22.februára 1942. Výsledok však bol prekvapujúci – Odznak brannosti HG získalo iba 10 frekventantov. Nemeckí inštruktori pluku SS – Nordland zostavili o každom frekventantovi HG posudok, ktorý obsahoval krátky životopis, dosiahnutú úroveň vzdelania, aktuálne zamestnanie, vierovyznanie, rodinný stav, druh zbrane pri ktorej vykonával vojenskú službu a dosiahnutú vojenskú hodnosť. Posudky boli vydané 1.marca 1942 a v kópii uložené na Hlavnom veliteľstve HG.

Samotné hodnotenie v posudkoch obsahovalo 7 tematických okruhov. Prvým bol pochodový a poradový výcvik (Exerzierdienst), druhým telocvik (Leibesubungen), tretím služba v teréne (Geländedienst), štvrtým úroveň osvojenia si teoretických vedomostí (Unterricht), piatym ideologické a svetonázorové základy (Weltanschauung), šiestym komplexné hodnotenie osobnostných kvalít frekventanta (Personlichkeit) a siedmym bolo záverečné odporúčanie na praktickú použiteľnosť ako dôstojníka alebo poddôstojníka ako veliteľa menších, stredných alebo väčších jednotiek v bojových oddieloch na fronte (Verwendbarkeit). Zároveň boli všetkým frekventantom zavedené kmeňové listy SS (SS – Stammkarte).
Výcvik v Sennheime ukončili gardisti 26.februára 1942 a vydali sa na okružnú cestu po Nemecku. Prvá cesta viedla do Freiburgu a Singenu, potom do Friedrichshafenu a Lindau. Najdlší čas strávili v Mníchove. Posledná zastávka pred návratom na Slovensko bol koncentračný tábor Dachau pri Mníchove. Dňa 6.marca 1942 sa vrátili do Sennheimu a na druhý deň odcestovali vlakom na Slovensko.

Cieľom tohto projektu bola príprava inštruktorov pre rovnaké školenia brannej výchovy ďaľších členov Vybraných jednotiek HG v jednotlivých regiónoch Slovenska, ale najmä pre kurzy vo Veliteľskej škole HG v Bojniciach. V tom čase registrovala HG vo svojej oficiálnej kartotéke 56 077 členov. Príslušníkov Vybraných jednotiek HG bolo na celom území Slovenska pri jednotlivýcj miestnych a okresných veliteľstvách HG celkovo 4 200, z nich uniformovaných a vycvičených bolo 1 330.
Výcvik ďaľších veliteľských kádrov Vybraných jednotiek HG pokračoval už na Veliteľskej škole HG v Bojniciach. Pri slávnostnom otvorení veliteľských kurzov na Veliteľskej škole HG boli prítomní okrem vedúceho Veliteľskej školy HG Štefana Rabina aj prezident republiky Jozef Tiso, hlavný veliteľ HG Alexander Mach, náčelník štábu HG Danihel a župný inšpektor HG Peter Bubliak.


Frekventanti HG v telocvični počas telesnej prípravy
Sennheim, 1942
Po 25 km pochode ťažkým terénom
Sennheim, 1942
Jozef Golský, veliteľ úderného
oddielu HG Bratislava a prvý nositeľ
Odznaku Brannosti HG
Ranný program začínal vždy nástupom
Sennheim, 1942
 


Frekventanti HG počas teoretickej prípravy
Sennheim,1942Štefan Rabina, referent HV HG
neskôr vedúci školy HG v BojniciachSpracoval Panzer Marder - zdroj: článok
Vybrané Jednotky Hlinkovej Gardy 1941 - 1944, Mgr.Vojtech Karpáty (internet)
Fotografie pochádzajú zo súkromného archívu Panzer Marder

 

spať na WW2 - fakty