Pohotovostné oddiely Hlinkovej gardy
POHG

 

Po vypuknutí Slovenského národného povstania boli v rámci Hlinkovej gardy vytvorené Pohotovostné oddiely Hlinkovej gardy (ďalej POHG) ako plnohodnotné vojenské jednotky. Prvé ozbrojene oddiely sa sformovali už začiatkom septembra. Rozkaz na budovanie voj jednotiek vydaj Kubala 8.9.1944.  Spočiatku boli tieto ozbrojené formácie HG označované ako aktivované oodiely (jednotky).

Príslušníci POHG boli uniformovaní. Zpočiatku pravdepodobne používali klasické čierne HG uniformy, vojenské khaki a taktiež špeciálnu rovnošatu Vybraných jednotieh HG.
V ďaľšom období sa snažilo Hlavné Veliteľstvo HG pod vedením Otomara Kubalu vytvoriť z jednotiek POHG a Poľných rôt HG formácie podľa vzoru armády a aj z týchto dôvodov bola takmer kompletne prevzatá rovnošata bývalej slovenskej armády. Dôstojníci a poddôstojníci HG si rovnošatu mali získať z vlastných prostriedkov, a tak sa v krajčírskych dielňach HG začali šiť špeciálne uniformy HG. Boli to uniformy z khaki látky, z ktorej boli šité aj pôvodné armádne uniformy, no strih vychádzal z HG rovnošaty. Neskôr sa strih riadil armádnym strihom, Súčasťou uniformiem boli aj límcové výložky v čiernej farbe a náplecníky.

Obuv bola rôzna, väčšinou však príslušníci POHG používali čierne vysoké čižmy, alebo kotníčkové armádne topánky a ovinky.
Čierne uniformy sa v POHG nosili z núdze a to buď prechodne hneď na začiatku SNP, alebo ich nosili tzv. "štábaci". teda príslušníci štábu, pisári, kuchári - teda nebojové jednotky.

Niektoré jednotky pre lepšie rozlíšenie s povstaleckými vojskami používali na ľavej ruke rukávové pásky (podľa nariadenia VPO LIPa). Avšak používanie týchto pásiek nebolo bežne rozšírené,bolo skôr výnimkou. Pásiek bolo niekoľko druhov. Zo začiatku používali bežnú gardistickú modrú pásku s červeným dvojkrížom v bielom kruhu, širokú 9 cm. Potom čierne pásky s bielym nápisom POHOTOVOSTNÝ ODDIEL HG, taktiež HLINKOVA GARDA, ktorá bola 2,8 cm široká. Neskôr došlo k zmene a nápis bol strieborný. Slovenský pluk pôsobiaci v rámci Waffen SS v posledných mesiacoch roku 1945 používal na území pod nemeckou správou dokonca čiernu pásku s nemeckým strieborno-šedým nápisom HLINKA-GARDE. Pásky sa nosili na poľných uniformách HG, ako aj na vychádzkových uniformách.

POHG používali štandardné prilby slovenskej armády (teda vz.32) s tým istým zeleno-šedým náterom aký používala slovenská armáda.

Jednotky POHG boli vyzbrojené predovšetkým slovenskými a nemeckými pechotnými zbraňami. Boli to predovšetkým opakovacie pušky vz.24 a guľomety vz.26 z výzbroje slovenskej armády, ale aj nemecké pušky Mauser K98, samopaly MP40, guľomety MG34, MG42 a panzerfausty. Výnimkou neboli aj koristné ruské PPŠ41 (Špaginy). 

V jednotkách POHG boli organizovaní tak príslušníci Hlinkovej Gardy (ďalej HG) ako aj nečlenovia HG, ktorí boli povolaní vojenským rozkazom. V rokoch 1944 – 1945 dosiahli POHG maximálne počty 38 pohotovostných oddielov, 6 poľných rôt a 3 poľné prápory - ich počet bol kolísavý. Spolu vyše 5000 mužov. Veliteľský zbor tvorili gardisti a záložní dôstojníci.
V POHG sa sústreďovali najradikálnejšie sily v rámci HG. 22. novembra 1944 na porade okresných veliteľov HG v Trenčíne sa dohodli na užšej spolupráci s nemeckými bezpečnostnými jednotkami. Základ veliteľského dôstojníckeho zboru POHG tvorili osvedčení velitelia z niektorých Okresných veliteľstiev HG, ktorí sa stali veliteľmi regionálych POHG, poľných rôt a poľných práporov POHG. POHG boli vo veľkej miere využívané nemeckými jednotkami, pretože poznali dobre miestny terén ako aj obyvateľstvo vo svojcich úsekoch. POHG sa v spolupráci s nemeckou bezpečnostnou políciou SIPO, službou SD,
Heimatschutzom, Einsatzkommanda (13, 14),  ďalšími špeciálnymi teroristickými a diverznými protipartizánskymi útvarmi – ako SS Stíhací zväz Slovenska, jednotky Edelweis, špeciálne jednotky vyčlenené z SS bojovej skupiny Schill, Wittenmayer, z SS-brigády Dirlewanger, z 18. SS-divízie Horst Wessel, podielali na protipartizánskych akciach, na akciach proti civilnému obyvateľstvu, ktoré spolupracovalo s povstaleckými a partizánskymi jednotkami. Príslušníci POHG sa dokázateľne podielali na vyvraždení  približne 4.000 ľudí a spolupracovali aj na deportáciách do koncentračných táborov.

Známe sú brutálne popravy zajatých povstalcov, partizánov aj civilného obyvateľstva vo vápenke v Nemeckej pri Banskej Bystrici, vykonané príslušníkmi
Einsatzkommanda 14 pod velením SS-Obersturmfuhrera Kurta Herberta Deffnera a 150-členou 5. Poľnou rotou HG pod velením nadzbrojníkov Jozefa Nemsilu a Vojtecha Horu z Považskej Bystrice. Účasť POHG  je potvrdená aj na trestných výpravách proti civilnému obyvateľstvu v obciach Kremnička, Smrečany, Plešivá, Magále, ako aj mnoho ďaľších.
Po skončení vojny bolo mnoho príslušníkov HG aj POHG odsúdených na trest smrti ako aj na dlhoročné tresty odňatia slobody.
Na trest smrti odsúdili aj najvyššieho veliteľa HG a POHG Otomara Kubalu. Mnoho z nich taktiež utieklo do zahraničia – napr. veliteľ 5. Poľnej roty HG Nemsila.

Záverom:

Záujemcov o túto kontroverznú a zložitú támatiku v slovenskej histórii m
ôžeme potešiť informáciou o príprave knihy, ktorá bude podrobne mapovať uniformy, výzbroj a výstroj ako aj históriu týchto jednotiek (špeciálne
jednotky
HG ako špeciálne roty, trestné roty, poľné žandárstvo apod.). O termíne vydania budeme informovať.


Autor: Panzer Marder
(túto neľahkú tému zredigoval Peter a Pavel - začo im ďakujem, pozn. autora)
fotografie pochádzajú od Petra, Pavla a z vlastnej zbierky

 
Príslušník POHG, na rukáve vidieť rukávovú
pásku
Príslušníci 5.Poľnej roty HG po potlačení SNP na námestí v Banskej Bystrici
Armádna prilba vz.32, používaná aj príslušníkmi POHG a opakovacia
puška vz.24 (výrobca Zbrojovka Brno)Lodička poddôstojníka HG a rukávová páska POHGRukávová páska s nemeckým nápisomOpasková pracka POHG

 

spať na WW2 - fakty